Friss hírek

> Hírek

EU-s TOP projektek

> Gondozási Központ

Művelődési Ház felújítás

> Projekt információk

Magyar Falu Program

> MFP-KKE/2019

Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat
> Csehfalvai kúria
> Településképi arculati kézikönyv
> Álláshirdetések

Ügyfélfogadás

> Pincehely

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Gondozási Központ
> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat
> Csehfalvai kúria
> Országgyűlési választási
> ASP pályázat
> HVI vezetői határozat
> Adatvédelmi tájékoztató

Közbeszerzések

> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ

ÉKDU 1.

> Projekt információk
> Projekt célja
> Galéria
> Letöltések

Gépbeszerzés pályázat

> Projekt információk

Választás 2019

> Választási dokumentumok
> Meghívók

Kereskedelmi nyilvántartás

> Működő vállalkozások

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet


szociális gondozó

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Mártírok utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők részére változatos, tartalmas, életkoruknak, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő programok szervezése, családias légkör kialakítása és fenntartása. A gondozottak és környeztük higiéniájának biztosítása, egészségügyi alapápolási feladatok elvégzése, az ellátottak egészségi és mentális állapotának figyelemmel kísérése, étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, előírt szakmai dokumentáció vezetése. Feladatait közvetlenül a Gondozási Központ vezetőjének irányításával végzi.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 A kinevezés három hónapos próbaidő alkalmazásával történik.

 

                       

Pályázati feltételek:

·         Középfokú képesítés, általános ápoló, szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, gyakorló ápoló, fogyatékossággal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szociális gondozó, szervező, szenvedélybeteg gondozó, geriátriai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló, foglalkoztatás-szervező, mentálhigiéniés asszisztens, szociokulturális animátor,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         nappali vagy bentlakásos szociális intézményben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

·         ECDL

·         B kategóriás jogosítvány

·         Pincehely településen, vagy 15 km-es körzetében lévő lakóhely

 

Elvárt kompetenciák:

·         Jó szintű kommunikációs készség, konfliktuskezelő képesség, empátia, önálló munkavégzés,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

·         Jó szintű szabadidő szervezésében szerzett tapasztalat, kézműves tevékenységekben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győri Tünde nyújt, a 74/406-739 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Mártírok utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 934/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

·         Elektronikus úton Károlyi-Gál Szabina részére a titkarsag.pincehely@gmail.com E-mail címen keresztül

·         Személyesen: Győri Tünde, Tolna megye, 7084 Pincehely, Mártírok utca 19.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre beérkezett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatok közül az erre felkért bizottság véleményének kikérését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.

 

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pincehelyi Művelődési Ház, Közművelődési könyvtár 

művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Vörösmarty tér 1.

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyi közművelődés szervezése. Települési programok koordinálása. Civil szervezetek tevékenységének segítése. A Művelődési Házban zajló programok lebonyolítása. A községi könyvtár könyvtárosi feladatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, közművelődési szakember I-II-III, könyvtáros, vagy könyvtáros informatikus,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Művelődésszervező,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Előnyben részesül az a pályázó, aki a településen megfelelő helyismerettel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Gábor nyújt, a 74/406-947, 30/507-4785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1364/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező és könyvtáros.

§         Személyesen: Fekete Gábor, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról, s a nyertes pályázó határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 


Pályázati Felhívás

családgondozói álláshely betöltésére, intézményvezetői megbízással együtt

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központjában megüresedett családgondozói munkakör intézményvezetői megbízással együtt történő betöltésére

Pályázati feltételek:

a)      büntetlen előélet,

b)      az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában meghatározott valamely szakképesítéssel való rendelkezés,

c)       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

d)      a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§.-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

e)      legalább két éves családgondozói, vagy személyes gondoskodást nyújtó alapellátás más területén szerzett gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

a)      részletes szakmai önéletrajzot,

b)      a Pályázati feltételek b) pontja szerinti szakképesítés meglétét igazoló okiratok másolatát, valamint az esetleges további szakképesítések, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát,

c)       a hatósági erkölcsi bizonyítványt,

d)      a pályázati feltételek d) –e) pontja szerinti nyilatkozatokat,

e)      amennyiben a pályázat benyújtásakor a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vezetői megbízásától számított két éven belül annak megszerzését vállalja,

f)       az intézmény ( Gondozási Központ ) vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelésit.

 

 

A pályázatokat írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez /7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani legkésőbb 2016. július 29.-én 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gondozási Központ vezetői pályázat”.

 

A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok benyújtóit legkésőbb 2016. augusztus 12-ig a polgármesterből, a jegyzőből és az Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága elnökéből álló háromtagú bizottság személyesen is meghallgatja. A bizottság véleményét és valamennyi beérkezett pályázatot a jegyző legkésőbb 2016. augusztus 17.-ig a kinevezésre, vezetői megbízás adására jogosult Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.  A képviselő-testület a beérkezett pályázatokról legkésőbb 2016. augusztus 29.-ig dönt. Az álláshely legkorábban 2016. szeptember 1-től betölthető.  A pályázatok eredményéről a jegyző valamennyi pályázót írásban értesíti az elbírálást követő 8 napon belül. A pályázati dokumentációkat a sikertelen pályázók részére visszaküldjük.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki:

-          hosszabb idejű családgondozói gyakorlattal rendelkezik,

-          hosszabb idejű személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális intézményvezetői gyakorlattal rendelkezik,

-          több az álláshely betöltésére előírt szakképesítéssel is rendelkezik,

-          pincehelyi lakóhellyel rendelkezik.

 

A munkavégzés helye: Gondozási Központ, Pincehely Mártírok u. 19.

Az álláshely és a vezetői megbízás betöltéséhez az önkormányzat lakást biztosítani nem tud.

 

A kinevezésre illetve megbízásra kerülő pályázó illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv., valamint az annak végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.

 

Az intézményvezetői megbízásból eredő legfontosabb feladatok:

-          képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint más harmadik személyek felé,

-          dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megállapítása iránti kérelmek ügyében, megköti az ellátási szerződéseket,

-          munkatársainak bevonásával nyilvántartást vezet az ellátottak adatairól, a nekik nyújtott ellátásokról,

-          gondoskodik a normatív támogatás igényléseket és elszámolásokat, valamint a térítési díj fizetéseket megalapozó nyilvántartások naprakész vezetéséről, az adatszolgáltatásról,

-          közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában, véleményezi az elkészült tervezetet,

-          kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol az intézmény jóváhagyott előirányzatai felett,

-          elkészíti az intézmény jogszabályokban előírt szakmai szabályzatait, s azt a jóváhagyásra jogosult szervezet elé terjeszti, gondoskodik a jóváhagyott szabályzatokban, s a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartatásáról,

-          munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény beosztott közalkalmazottai tekintetében, irányítja az intézményhez rendelt közfoglalkoztatottak tevékenységét,

-          összehangolja és irányítja az intézmény dolgozóinak tevékenységét, szakmai munkáját,

-          első fokon elbírálja az ellátottaknak az intézmény működésével kapcsolatos panaszait,

-          gondoskodik az intézmény tulajdonába és használatába adott eszközök megőrzéséről, állaguk megóvásáról szükség szerinti javításukról, pótlásukról.

 

 

A családgondozói munkakör kapcsán ellátja az 1997. évi XXXI. tv. 39.§.82)-(4) bekezdése, 40.§.-a, az 1993. évi III. tv. 64.§.-a szerinti feladatokat, az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 13.-17.§.-ban meghatározott feladatokat.

 

 

 

A Képviselő-testület tagjai a 2010-14 es önkormányzati ciklusban

Herdics Béla polgármester

Balczer János  alpolgármester

Borbás Szabolcs

Csomor József

Horváth Ferenc

Kintli Ferenc    +

Mészáros Gábor  alpolgármester   

Szuhai Istvánné

 

A 2014. október 12-én megválasztott képviselő-testület

Fekete Gábor  polgármester

Csomor József

Herdics Béla

Katonáné Csehi Erika

Mészáros Gábor   / mandátumáról lemondott 2015. február 26.-án /

Piringer József

Takácsné Ortner Ilona    képviselők

 

 

 

 

Pályázati felhívás

művelődésszervező – könyvtáros munkakör közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére

 

A pályázatra és az álláshelyre vonatkozó információk:

A pályázat kiírója: Pincehely nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 30.

A pályázat benyújtása: Pincehely nagyközség polgármesterének / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81. / címezve, zárt borítékban, „művelődésszervező-könyvtáros pályázat” megjelöléssel.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely betöltésének feltétele: legalább középfokú végzettség és érettségi, valamint vagy a közművelődési szakember I-II-III, vagy a könyvtáros munkakör valamelyikére a 2/1993.(I.30.) MKM rendelet mellékletében meghatározott szakképesítések valamelyike, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázatok elbírálása: A benyújtási határidőt követő ülésén Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/A.§.-ban biztosított jogkörében -  dönt a pályázatok elbírálásáról, s a nyertes pályázó határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki közművelődési vagy könyvtárosi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az álláshely a kinevezést követően azonnal betölthető.

A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A kinevezett dolgozó felett az egyéb munkáltatói jogokat Pincehely nagyközség polgármestere gyakorolja.

Az álláshely betöltésének további részleteiről, a munkakör keretében ellátandó feladatokról Fekete Gábor polgármesternél lehet érdeklődni a polgarmesterpincehely@gmail.com e-mail címen, vagy a 06305074785 –ös telefonszámon.

 

Pincehely, 2015. március 17.

Fekete Gábor   sk.

polgármester