Friss hírek

> Hírek

EU-s TOP projektek

> Gondozási Központ

Művelődési Ház felújítás

> Projekt információk

Magyar Falu Program

> MFP-KKE/2019

Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat
> Csehfalvai kúria
> Településképi arculati kézikönyv
> Álláshirdetések

Ügyfélfogadás

> Pincehely

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Gondozási Központ
> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat
> Csehfalvai kúria
> Országgyűlési választási
> ASP pályázat
> HVI vezetői határozat
> Adatvédelmi tájékoztató

Közbeszerzések

> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ

ÉKDU 1.

> Projekt információk
> Projekt célja
> Galéria
> Letöltések

Gépbeszerzés pályázat

> Projekt információk

Választás 2019

> Választási dokumentumok
> Meghívók

Kereskedelmi nyilvántartás

> Működő vállalkozások

Pincehely Nagyközség Jegyzője

7084 Pincehely Kossuth L. u. 81.

 

Ügyiratszám: 1129-2/2017

 

 

H i r d e t m é n y

 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala FE-08/KTF/5889-52/17 számú megkeresése alapján értesítem Pincehely nagyközség lakosságát, hogy „a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-1.3.0-15-2015-00007)” című projekt keretében tervezett tevékenységek előzetes vizsgálati dokumentációja 2017. augusztus 25.-től ügyfélfogadási időben a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában megtekinthető.

 

 

Pincehely, 2017. augusztus 24.,

PH.

Juhász Ervin

 

                                                                                                                                                                                                          jegyző

 

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

könyvelés, kontírozás, - számlák utalása, - költségvetés tervezetének összeállítása, - jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ), - közreműködés a gazdasági program összeállításában, - beruházás statisztika elkészítése, - feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása, - kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben, - adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak, - pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása, - pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés, - tárgyi eszközök nyilvántartása, - kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval - kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, - féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése, - önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés, - ÖNHIKI pályázatok elkészítése, - pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában, - pótelőirányzatok nyilvántartása, - bérnyilvántartás, - cafetéria nyilvántartása, - vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati költségvetési gazdálkodás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Magyar állampolgárság,

·        Cselekvőképesség,

·        Büntetlen előélet,

·        Középfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,

·        Legalább 3 év költségvetési gazdálkodásban szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

·        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,

·        ECDL

·        Pincehely településen vagy 20 km-es körzetén belül található lakóhely

Előnyt jelentő kompetenciák:

         Jó szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin nyújt, a 74/406-947, 30-954-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1090/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

     Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

7084 Pincehely Kossuth L. u. 81.

 

 

H i r d e t m é n y

 

Felhívjuk az érintett kiskorúak szüleinek (törvényes képviselőinek) figyelmét, hogy a 2017/18-as oktatási-nevelési évre vonatkozóan a gyermekek (óvodás, iskolás) részére étkezést igényelni a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb 2017. augusztus 25.-én 12 óráig eljuttatott – hiánytalanul kitöltött, és a szükséges mellékletekkel felszerelt – étkezési igénybejelentő nyomtatványon lehet kérni. Az igénybejelentő nyomtatvány 2017. július 15-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal pénztárosától, a napközis konyha élelmezésvezetőjétől, az óvodavezetőtől, és az Általános Iskola iskolatitkáról. Amennyiben valamely gyermekre nézve az oktatási, nevelési év megkezdését követően nyújtják be az étkezési igénylőlapot, úgy legkorábban a benyújtást követő hónap első napjától részesülhet étkezésben.

Az étkezési igénylőlapon kért díjkedvezmény alapjául szolgáló okiratot eredeti vagy hitelesített másolati példányban csatolni kell az igénylőlaphoz, ennek hiányában a díjkedvezményre illetve díjmentességre a gyermek nem lesz jogosult. Amennyiben valamely díjkedvezményt meghatározó okirat érvényessége határozott időre szól, s az érvényességi idő lejár, azt követően a kedvezményre (mentességre) a gyermek nem jogosult, mindaddig, míg az új, érvényes okiratot a szülő be nem nyújtja.

A gyermekétkezés étkezési térítési díját a tárgyhót követő hónap 11., vagy 12. napján kell megfizetni készpénzben a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pénztárosánál az általa kiállított, s egy példányban a díjfizetésre kötelezettnek átadott számla ellenében. Amennyiben a fenti díjfizetési napok szabad- vagy munkaszüneti napra esnek, a díjfizetés napja az azt követő első munkanap. Ha valamely díjfizetésre kötelezett személyesen nem tud eljárni, a térítési díj fizetésére bármely cselekvőképes nagykorú személyt meghatalmazhat.

Az a gyermek, akinek szülője a térítési díjat annak esedékességéig nem fizeti meg, a díjfizetési napot követő hét első napjától nem részesülhet étkezésben, mindaddig, míg a szülő a díjhátralékot nem rendezi.

 

Pincehely, 2017. június 28.,

 

 

Juhász Ervin sk.

 

                                                                                                                                        jegyző

 

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet


szociális gondozó

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Mártírok utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők részére változatos, tartalmas, életkoruknak, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő programok szervezése, családias légkör kialakítása és fenntartása. A gondozottak és környeztük higiéniájának biztosítása, egészségügyi alapápolási feladatok elvégzése, az ellátottak egészségi és mentális állapotának figyelemmel kísérése, étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, előírt szakmai dokumentáció vezetése. Feladatait közvetlenül a Gondozási Központ vezetőjének irányításával végzi.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 A kinevezés három hónapos próbaidő alkalmazásával történik.

 

                       

Pályázati feltételek:

·         Középfokú képesítés, általános ápoló, szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, gyakorló ápoló, fogyatékossággal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szociális gondozó, szervező, szenvedélybeteg gondozó, geriátriai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló, foglalkoztatás-szervező, mentálhigiéniés asszisztens, szociokulturális animátor,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         nappali vagy bentlakásos szociális intézményben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

·         ECDL

·         B kategóriás jogosítvány

·         Pincehely településen, vagy 15 km-es körzetében lévő lakóhely

 

Elvárt kompetenciák:

·         Jó szintű kommunikációs készség, konfliktuskezelő képesség, empátia, önálló munkavégzés,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

·         Jó szintű szabadidő szervezésében szerzett tapasztalat, kézműves tevékenységekben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győri Tünde nyújt, a 74/406-739 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Mártírok utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 934/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

·         Elektronikus úton Károlyi-Gál Szabina részére a titkarsag.pincehely@gmail.com E-mail címen keresztül

·         Személyesen: Győri Tünde, Tolna megye, 7084 Pincehely, Mártírok utca 19.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre beérkezett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatok közül az erre felkért bizottság véleményének kikérését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.

 

 

Tájékoztatás

 

A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram pályázati beadási határideje 2016.11.15-re módosult. 

2016.11.08

--------

Tájékoztatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása

8. évfolyamos tanulók számára

az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

 

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetű[1] vagy

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett vagy

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók

-       a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2017. január 20-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2016. január 27-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

-       A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2017. január 21. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2017. január 26. 14 óra).

 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

 

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
 2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
 3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
 4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
 5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 6. a tanuló önéletrajzát − 2 példányban,
 7. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
 8. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a nevelésbe vételről),
 9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

 

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

 

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2016. december 9-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2016. november 15-étől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri.

 

A pályázatot legkésőbb 2016. december 13-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

 

A pályázat eredményéről 2017. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Spohn Beáta programasszisztenstől, tel.: +36 30/488-7937, e-mail cím: ajp@ofi.hu

 

A program leírása letölthető:

 

Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

 

A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program

 

 

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
 

Programfelelős: Pénzes Attila

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719

www.petofi-bhad.sulinet.hu
 

Programfelelős: Gűth Tamás

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808

www.szilagyi-eger.hu

 

Programfelelős: Antal Andrea

 

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/587-568

www.eotvos-tata.sulinet.hu

 

Programfelelős: Szabó Andrea

Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
www.ffg.sulinet.hu
 

Programfelelős: Kovács Attiláné

Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu
 

Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
 

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

Kecskeméti Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583

www.kjg.hu

 

Programfelelős: Buday Rezső

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
 www.besi.hu
 

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578 www.gimnazium.mezobereny.hu
 

Programfelelős: Egeresiné Vas Ildikó

Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu
 

Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
www.zrinyinyh.hu
 

Programfelelős: Nagy Andrea

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
www.leoweypecs.hu
 

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskolája
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu
 

Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-040

www.revai.hu

 

Programfelelős: Erdős László

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu
 

Programfelelős: Dusicza Erika

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936

www.radnoti-szeged.sulinet.hu
 

Programfelelős: Szőllősy László

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
 

Programfelelős: Gajda Péter

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
 

Programfelelős: Barta Erzsébet

Türr István Gimnázium és Kollégium
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu
 

Programfelelős: Grőber Attila

Varga Katalin Gimnázium
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
 

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.

Tel: 92/313-490

www.zmgzeg.sulinet.hu   

 

Programfelelős: Pethő Attila

 

 

 

 

 

 

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2017. február 15-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2017. február 9-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)[1] Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

2016.11.08

------

 

Tájékoztatás

a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramról

„B” típus

Értesítjük,  azokat az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a  2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) hallgatókat, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, hogy Pincehely Nagyközség Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Öntöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Ø  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

Ø  kizárólag külföldi intézménnyel áll kapcsolatban.

 

Az ösztöndíj időtartalma: 3x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx),

véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. november 8.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

Ø  a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás, (vállalkozók, őstermelők nem rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében az APEH igazolást kell csatolni a tárgyévet megelőző év személyi jöveteladójáról),

Ø  lakcímkártya vagy annak másolata.

 

A pályázó köteles 2017. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy 2017/2018. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2017-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt, az Önkormányzatot és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

Ø  tanulmányok halasztása,

Ø  tanulmányok helyének változása,

Ø  tanulmányi státusz változása,

Ø  személyes adatok változása.

 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban, Szőke Szilviánál.

 

Tájékoztatás

a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramról

„A” típus

 

Értesítjük a felsőoktatásban már részt vevő hallgatókat, hogy Pincehely Nagyközség Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

 

Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Ø  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

Ø  doktori (PhD) képzésben vesz részt,

Ø  kizárólag külföldi intézménnyel áll kapcsolatban.

 

Az ösztöndíj időtartalma: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve).

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx),

véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. november 8.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

Ø  a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás  

Ø  a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás, (vállalkozók, őstermelők nem rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében az APEH igazolást kell csatolni a tárgyévet megelőző év személyi jöveteladójáról),

Ø  lakcímkártya vagy annak másolata.

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt, az Önkormányzatot és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

Ø  tanulmányok halasztása,

Ø  tanulmányok helyének változása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával),

Ø  tanulmányi státusz változása,

Ø  személyes adatok változása.

 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban, Márton Józsefnél.

 

 

Pincehely, 2016.10.24.

 

 

 

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pincehelyi Művelődési Ház, Közművelődési könyvtár 

művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Vörösmarty tér 1.

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyi közművelődés szervezése. Települési programok koordinálása. Civil szervezetek tevékenységének segítése. A Művelődési Házban zajló programok lebonyolítása. A községi könyvtár könyvtárosi feladatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, közművelődési szakember I-II-III, könyvtáros, vagy könyvtáros informatikus,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Művelődésszervező,

§         Közművelődési vagy könyvtárosi területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Előnyben részesül az a pályázó, aki a településen megfelelő helyismerettel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Gábor nyújt, a 74/406-947, 30/507-4785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1364/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező és könyvtáros.

§         Személyesen: Fekete Gábor, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról, s a nyertes pályázó határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.


Pályázati Felhívás

családgondozói álláshely betöltésére, intézményvezetői megbízással együtt

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központjában megüresedett családgondozói munkakör intézményvezetői megbízással együtt történő betöltésére

Pályázati feltételek:

a)      büntetlen előélet,

b)      az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában meghatározott valamely szakképesítéssel való rendelkezés,

c)       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

d)      a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§.-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

e)      legalább két éves családgondozói, vagy személyes gondoskodást nyújtó alapellátás más területén szerzett gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

a)      részletes szakmai önéletrajzot,

b)      a Pályázati feltételek b) pontja szerinti szakképesítés meglétét igazoló okiratok másolatát, valamint az esetleges további szakképesítések, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát,

c)       a hatósági erkölcsi bizonyítványt,

d)      a pályázati feltételek d) –e) pontja szerinti nyilatkozatokat,

e)      amennyiben a pályázat benyújtásakor a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vezetői megbízásától számított két éven belül annak megszerzését vállalja,

f)       az intézmény ( Gondozási Központ ) vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelésit.

 

 

A pályázatokat írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez /7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani legkésőbb 2016. július 29.-én 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gondozási Központ vezetői pályázat”.

 

A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok benyújtóit legkésőbb 2016. augusztus 12-ig a polgármesterből, a jegyzőből és az Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága elnökéből álló háromtagú bizottság személyesen is meghallgatja. A bizottság véleményét és valamennyi beérkezett pályázatot a jegyző legkésőbb 2016. augusztus 17.-ig a kinevezésre, vezetői megbízás adására jogosult Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.  A képviselő-testület a beérkezett pályázatokról legkésőbb 2016. augusztus 29.-ig dönt. Az álláshely legkorábban 2016. szeptember 1-től betölthető.  A pályázatok eredményéről a jegyző valamennyi pályázót írásban értesíti az elbírálást követő 8 napon belül. A pályázati dokumentációkat a sikertelen pályázók részére visszaküldjük.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, aki:

-          hosszabb idejű családgondozói gyakorlattal rendelkezik,

-          hosszabb idejű személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális intézményvezetői gyakorlattal rendelkezik,

-          több az álláshely betöltésére előírt szakképesítéssel is rendelkezik,

-          pincehelyi lakóhellyel rendelkezik.

 

A munkavégzés helye: Gondozási Központ, Pincehely Mártírok u. 19.

Az álláshely és a vezetői megbízás betöltéséhez az önkormányzat lakást biztosítani nem tud.

 

A kinevezésre illetve megbízásra kerülő pályázó illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv., valamint az annak végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.

 

Az intézményvezetői megbízásból eredő legfontosabb feladatok:

-          képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint más harmadik személyek felé,

-          dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megállapítása iránti kérelmek ügyében, megköti az ellátási szerződéseket,

-          munkatársainak bevonásával nyilvántartást vezet az ellátottak adatairól, a nekik nyújtott ellátásokról,

-          gondoskodik a normatív támogatás igényléseket és elszámolásokat, valamint a térítési díj fizetéseket megalapozó nyilvántartások naprakész vezetéséről, az adatszolgáltatásról,

-          közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában, véleményezi az elkészült tervezetet,

-          kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol az intézmény jóváhagyott előirányzatai felett,

-          elkészíti az intézmény jogszabályokban előírt szakmai szabályzatait, s azt a jóváhagyásra jogosult szervezet elé terjeszti, gondoskodik a jóváhagyott szabályzatokban, s a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartatásáról,

-          munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény beosztott közalkalmazottai tekintetében, irányítja az intézményhez rendelt közfoglalkoztatottak tevékenységét,

-          összehangolja és irányítja az intézmény dolgozóinak tevékenységét, szakmai munkáját,

-          első fokon elbírálja az ellátottaknak az intézmény működésével kapcsolatos panaszait,

-          gondoskodik az intézmény tulajdonába és használatába adott eszközök megőrzéséről, állaguk megóvásáról szükség szerinti javításukról, pótlásukról.

 

 

A családgondozói munkakör kapcsán ellátja az 1997. évi XXXI. tv. 39.§.82)-(4) bekezdése, 40.§.-a, az 1993. évi III. tv. 64.§.-a szerinti feladatokat, az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 13.-17.§.-ban meghatározott feladatokat.

 

 

 


Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

könyvelés, kontírozás, - számlák utalása, - költségvetés tervezetének összeállítása, - jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ), - közreműködés a gazdasági program összeállításában, - beruházás statisztika elkészítése, - feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása, - kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben, - adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak, - pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása, - pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés, - tárgyi eszközök nyilvántartása, - kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval - kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, - féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése, - önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés, - ÖNHIKI pályázatok elkészítése, - pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában, - pótelőirányzatok nyilvántartása, - bérnyilvántartás, - cafetéria nyilvántartása, - vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati költségvetési gazdálkodás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli képesítés és mérlegképes könyvelő államháztartási szak,

§         Önkormányzati költségvetési-gazdálkodási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,

§         Önkormányzati költségvetési-gazdálkodási területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Pincehely településen vagy 20 km-es körzetén belül található lakóhely

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin nyújt, a 74/406-947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1603/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

§         Elektronikus úton Juhász Ervin részére a jegyzo.pincehely@vipmail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

2015.10.30.

Pincehely nagyKözség Önkormányzata

 

 

Sajtóközlemény

 

fejlesztésre került az egészségügyi alapellátás pincehelyen

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2014. júniusában adott be pályázatot 2 háziorvosi, és
1 védőnői rendelő fejlesztésére. A projekt célja a rendelők eszközellátottságának a javítása. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a településen élők számára az önkormányzat jobb minőségű egészségügyi ellátást tudjon biztosítani.

A projekt keretében elnyert támogatás összege 12,93 millió Ft.

 

 

A beruházás keretében a Pincehely Gárdonyi u. 27, Kisfaludy u. 38. szám alatti háziorvosi rendelők illetve a Szent I. tér 1. szám alatt védőnői rendelő eszközállománya került fejlesztésre.

 

A rendelőkbe egyrészről a már elavult eszközök helyett új eszközöket vásárolt az önkormányzat, másrészt pedig olyan eszközök is beszerzésre kerültek, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre.

 

A fejlesztés keretében a háziorvosi rendelőbe többek között EKG készülékek, labor készülékek, vérnyomásmérők, vércukor mérők lettek vásárolva, míg a védőnői rendelőbe számos egyéb eszköz mellett magzati szívhangvizsgáló, látásélesség vizsgáló, magasságmérő állvány, valamint különböző demonstrációs eszközök kerültek beszerzésre.

 

Az orvosi eszközökön kívül mindhárom rendelőbe beszerzésre kerültek különböző bútorok, valamint számítástechnikai eszközök is.

 

 

A fejlesztés 12,93 millió Ft pályázati forrásból valósult meg.

 

A projekt támogatási intenzitása az elszámolható költségek vonatkozásában 100%.

 

 

A projektről további információ kérhető:

Uzonyi Árpád projektmenedzser

telefonszám: 06/20-569-4686

 

 

2015.08.24.

Pincehely nagyKözség Önkormányzata

 

 

Sajtóközlemény

 

fejlesztésre kerül az egészségügyi alapellátás pincehelyen

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2014. júniusában adott be pályázatot 2 háziorvosi, és 1 védőnői rendelő fejlesztésére. A projekt célja a rendelők eszközellátottságának a javítása. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy a településen élők számára az önkormányzat jobb minőségű egészségügyi ellátást tudjon biztosítani.

A projekt keretében elnyert támogatás összege 12,93 millió Ft.

 

 

A beruházás keretében a Pincehely Gárdonyi u. 27, Kisfaludy u. 38. szám alatti háziorvosi rendelők illetve a Szent I. tér 1. szám alatt védőnői rendelő eszközállománya kerül fejlesztésre.

 

A rendelőkbe egyrészről a már elavult eszközök helyett új eszközöket vásárol az önkormányzat, másrészt pedig olyan eszközök is beszerez, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre.

 

A fejlesztés keretében a háziorvosi rendelőbe többek között EKG készülékek, labor készülékek, vérnyomásmérők, vércukor mérők lesznek vásárolva, míg a védőnői rendelőbe számos egyéb eszköz mellett magzati szívhangvizsgáló, látásélesség vizsgáló, magasságmérő állvány, valamint különböző demonstrációs eszközök kerülnek beszerzésre.

 

Az orvosi eszközökön kívül mindhárom rendelőbe beszerzésre kerülnek különböző bútorok, valamint számítástechnikai eszközök is.

 

 

A fejlesztés 12,93 millió Ft pályázati forrásból valósul meg

 

A projekt támogatási intenzitása az elszámolható költségek vonatkozásában 100%.

 

 

A projektről további információ kérhető:

Uzonyi Árpád projektmenedzser

telefonszám: 06/20-569-4686

 

Tájékoztatás

a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramról

„B” típus

Értesítjük,  azokat az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a  2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) hallgatókat, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, hogy Pincehely Nagyközség Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Öntöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Ø  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

Ø  kizárólag külföldi intézménnyel áll kapcsolatban.

 

Az ösztöndíj időtartalma: 3x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx),

véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 8.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

Ø  a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás, (vállalkozók, őstermelők nem rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében az APEH igazolást kell csatolni a tárgyévet megelőző év személyi jöveteladójáról),

Ø  lakcímkártya vagy annak másolata.

 

A pályázó köteles 2016. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt, az Önkormányzatot és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

Ø  tanulmányok halasztása,

Ø  tanulmányok helyének változása,

Ø  tanulmányi státusz változása,

Ø  személyes adatok változása.

 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban, Szőke Szilviánál.

 

Tájékoztatás

a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramról

„A” típus

 

Értesítjük a felsőoktatásban már részt vevő hallgatókat, hogy Pincehely Nagyközség Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

 

Azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Ø  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

Ø  doktori (PhD) képzésben vesz részt,

Ø  kizárólag külföldi intézménnyel áll kapcsolatban.

 

Az ösztöndíj időtartalma: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve).

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx),

véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 8.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

Ø  a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás  

Ø  a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás, (vállalkozók, őstermelők nem rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében az APEH igazolást kell csatolni a tárgyévet megelőző év személyi jöveteladójáról),

Ø  lakcímkártya vagy annak másolata.

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt, az Önkormányzatot és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

Ø  tanulmányok halasztása,

Ø  tanulmányok helyének változása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával),

Ø  tanulmányi státusz változása,

Ø  személyes adatok változása.

 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban, Szőke Szilviánál.

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Személyzeti és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.09.01-től legfeljebb 2018.08.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 11. pont Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör 1. sz. melléklet 23. pont Humánpolitikai feladatkör 1. sz. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Előkészíti a kereskedelmi és vendéglátó üzletek működési engedélyének kiadását, - nyilvántartást vezet a működési üzletekről, nyilvántartása alapján adatszolgáltat a KSH-nak, - ellenőrzi a kereskedelmi jogszabályi előírások megtartását a helyi vásáron és piacon, - nyilvántartásba veszi a magán szálláshelyeket és a kereskedelmi tevékenységet folytatókat, - engedélyezi a helyi vásárokat és piacokat, - lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, kiadja és nyilvántartásba veszi a telepengedélyeket - a polgármesteri hivatal iratkezelési szabályzata és irattári terve alapján végzi a hivatalhoz beérkező és a kimenő iratok számítógépes tanúsított ügyiratkezelő szoftverrel történő iktatását, - a beiktatott iratokat előadói munkanaplóba történő bejegyzésüket követően haladéktalanul átadja az illetékes ügyintézőnek és a másolatra jogosult ügyintézőnek, tisztségviselőnek, - gondoskodik az elintézett és leadott iratok irattározásáról, - gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási hatósági statisztika elkészítéséről és a Kormányhivatal részére történő továbbításáról, - kinyomtatja az iktatókönyvet és a tárgymutatót, - gondoskodik az irattár évenkénti és ügykör szerinti rendezéséről, - felügyeletet gyakorol más ügyintézőnek az irattárban gyakorolt tevékenységéről, - Évente gondoskodik a irattári selejtezés elvégzéséről, - legalább ötévente kezdeményezi az illetékes levéltár részére a megőrzendő iratok átadását; - Vezeti az önkormányzati alkalmazottak személyzeti nyilvántartását a KIRA program segítségével, - a munkáltató döntése alapján elkészíti a köztisztviselők és közalkalmazottak kinevezését, és a MT hatálya alá tartozók munkaszerződéseit, - a vonatkozó jogszabály és a munkáltató döntése alapján elkészíti a köztisztviselő, közalkalmazott besorolását, átsorolását, - kezeli az alkalmazottak személyi anyagait, nyilvántartást vezet a személyi anyagba betekintőkről - a kinevezések, munkaszerződések, besorolások és átsorolások egy példányát eljuttatja az illetményszámfejtést végző szervhez, - elkészíti a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratokat, - a dolgozó kérésére igazolást ad ki a munkaviszonyának fennállásáról és illetményéről, - előkészíti a megfelelő korhatárt elérő dolgozó nyugdíjba vonulásához szükséges iratokat, - nyilvántartja a dolgozók jubileumi jutalomra való jogosultságának időpontjait, - a naptári év elején nyilatkoztatja a családos dolgozókat, hogy ki veszi igénybe a gyermeknevelésre járó pótszabadságot, - továbbítja a folyósítást végző szervezethez a dolgozók családi pótlék és más tb. ellátásra való jogosultságot megalapozó dokumentumot, - nyilvántartja a közalkalmazottak, és az MT hatálya alá tartozók szabadságait, - gondoskodik a központi illetmény-számfejtési körbe nem tartozó juttatások helyben történő számfejtéséről, s intézkedik házipénztárból történő kifizetésük érdekében, - vezeti a helyi közszolgálati nyilvántartást, - nyilvántartja és jelenti a cafetéria igényléseket, - közreműködik a polgármester és a képviselők tevékenységével összefüggő ad¬minisztratív feladatok ellátásában, - a JELENT program használatával nyilvántartást vezet az önkormányzattal kapcsolatban állók munkajogi vagy szociális biztosítási jogviszonyairól, s erről adatszolgáltatást teljesít, - a polgármester irányításával közreműködik a közmunkaprogramok összeállításában, adminisztrálásában, - teljesíti a közmunkával kapcsolatos jelentési kötelezettségeket - közreműködik az önkormányzat és a költségvetési szervek pályázatainak elkészítésében, menedzselésében - figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati kiírásokat, s azokról tájékoztatja a polgármestert, - a HVI tagjaként közreműködik a választási, népszavazási feladatok lebonyolításában, - végrehajtja a jegyző és a polgármester által adott egyedi utasításokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai feladatok, ügyiratkezelés, pályázatok készítése, kezelése; közmunkaprogramok szervezésében közreműködés,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés; szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség. Munkavédelmi feladatkörök esetében a természettudományi-, agrár-, műszaki-, orvos- és egészségtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség mellett legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, egyebekben felsőfokú munkavédelmi szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés, VAGYAz I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés VAGY Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés. ,

§         ECDL

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Önkormányzati szervnél személyzeti vagy pályázatírói munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin jegyző nyújt, a 74/406-947, vagy 30-954-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 814-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Személyzeti és pályázati referens.

§         Elektronikus úton Juhász Ervin részére a jegyzo.pincehely@vipmail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozott időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű közszolgálati jogviszony a tartósan távol lévő köztisztviselő helyettesítése céljából, annak fizetés nélküli szabadsága idejére létesül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 

Pincehely, 2015. július 28.

Juhász Ervin sk.

jegyző

 

 

 

Pályázati felhívás köztisztviselői álláshely betöltésére

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a megüresedett gazdálkodási előadói munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.

 

Az álláshely betöltésének feltétele:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          legalább középfokú iskolai végzettség, továbbá a 29/2012.(III.7.) korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. ( pénzügyi és számviteli feladatkör ) pontjában meghatározott szakképesítések valamelyike, továbbá államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

-          bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. / továbbiakban: Kttv. / 131.-133.§. alapján történik.

 

Az álláshely betöltésével és a pályázattal kapcsolatos további információk:

-          a pályázatokat zárt borítékban „pályázat gazdálkodási előadói munkakörre” megjelöléssel személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani, úgy hogy az legkésőbb 2015. július 14-én 16 óráig megérkezzen.

-          A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettségeket és a szakképzettségeket igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

-          A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatokat az elbírálás során figyelmen kívül hagyjuk.

-          A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

-          A pályázatok elbírálásának határideje 2015.július 15. 16 óra. Az álláshely az elbírálását követően azonnal betölthető.

-          A hivatal illetve az önkormányzat az álláshely betöltéséhez szolgálati lakást nem biztosít.

-          A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
- aki önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlattal rendelkezik,
- aki, Pénzügyi- és Számviteli Főiskolai végzettséggel rendelkezik,
- aki az EPER pénzügyi program felhasználói szintű ismeretével rendelkezik.

 

A munkakör kapcsán ellátandó fontosabb feladatok:

-          könyvelés, kontírozás,

-          számlák utalása,

-          költségvetés tervezetének összeállítása,

-          jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ),

-          közreműködés a gazdasági program összeállításában,

-          beruházás statisztika elkészítése,

-          feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása,

-          kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben,

-          adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak,

-          pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása,

-          pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés,

-          tárgyi eszközök nyilvántartása,

-          kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval

-          kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel,

-          féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése,

-          önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés,

-          ÖNHIKI pályázatok elkészítése,

-          pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában,

-          pótelőirányzatok nyilvántartása,

-          bérnyilvántartás,

-          cafetéria nyilvántartása,

-          vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

 

 

A beérkezett pályázatokat az elbírálást követően csak a pályázó ez irányú külön kérésére küldjük vissza.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – beérkezett pályázatok esetén is - eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről ( vagy eredménytelenségéről )az elbírálási határidőt követő tíz munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

Az álláshely betöltésével kapcsolatban további információ kérhető Juhász Ervin jegyzőtől a 74/406-947 –es telefonon, vagy a jegyzo.pincehely@vipmail.hu e-mail címen.

 

 

Pincehely, 2015. június 22.

 

 

Juhász Ervin   sk.

jegyző

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás köztisztviselői álláshely betöltésére

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából, illetve annak időtartamára gazdálkodási előadói munkakör határozott idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.

 

Az álláshely betöltésének feltétele:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          legalább középfokú iskolai végzettség, továbbá a 29/2012.(III.7.) korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontjában meghatározott szakképesítések valamelyike,

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

-          bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. / továbbiakban: Kttv. / 131.-133.§. alapján történik.

 

Az álláshely betöltésével és a pályázattal kapcsolatos további információk:

-          a pályázatokat zárt borítékban „pályázat gazdálkodási előadói munkakörre” megjelöléssel személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani, úgy hogy az legkésőbb május 29-én 12 óráig megérkezzen.

-          A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettségeket és a szakképzettségeket igazoló okiratok másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

-          A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatokat az elbírálás során figyelmen kívül hagyjuk.

-          A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozott időre  három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki  2015. június 1-i hatállyal, Károlyi-Gál Szabina köztisztviselő tartós távollétének ( előreláthatólag 2018. szeptember 30.-ig terjedő )időtartamára.

-          A pályázatok elbírálásának határideje 2015. május 29. 13 óra

-          A hivatal illetve az önkormányzat az álláshely betöltéséhez szolgálati lakást nem biztosít.

-          A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
- aki államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik,
- aki önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlattal rendelkezik,
- aki, Pénzügyi- és Számviteli Főiskolai végzettséggel rendelkezik.

 

A munkakör kapcsán ellátandó fontosabb feladatok:

-          házipénztárak kezelése a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, és a költségvetési szervek vonatkozásában,

-          utalások teljesítése,

-          pályázatok elkészítése, összehangolása,

-          egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,

-          mezőőri szolgálat támogatásának igénylése, elszámolása,

-          lakás- és helyiségbérleti szerződések elkészítése, nyilvántartása, kezelése

-          önkormányzati tulajdonú mg-i földek bérleti szerződéseinek kezelése, elkészítése

-          segélyek kifizetése, nyilvántartása, visszaigénylése

-          kötelezettségvállalások rögzítése az EPER programban,

-          leltározás összehangolása, irányítása

-          számlázás, nyilvántartás

-          táppénzes jelentések elkészítése,

-          önkormányzatokat és kv-i szerveket terhelő adóbevallások elkészítése,

-          Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése, aktualizálása,

-          közbiztonsági referensi feladatok ellátása,

-          Bursa Hungarica és Arany János tehetséggondozó program pályázatainak kezelése,

-          foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése

-          menetlevelek ellenőrzése, elszámolása,

-          szigorú számadású nyomtatványok, értékcikkek kezelése, nyilvántartása

-          irodaszer rendelések, nyomtatvány beszerzések

-          cafetéria juttatás kezelése, elszámolása

-          szállítói számlák nyilvántartása,

-          bélyegző-nyilvántartás vezetése,

 

 

A beérkezett pályázatokat az elbírálást követően csak a pályázó ez irányú külön kérésére küldjük vissza.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – beérkezett pályázatok esetén is - eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről ( vagy eredménytelenségéről )az elbírálási határidőt követő tíz munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

Az álláshely betöltésével kapcsolatban további információ kérhető Juhász Ervin jegyzőtől a 74/406-947 –es telefonon, vagy a jegyzo.pincehely@vipmail.hu e-mail címen.

 

 

Pincehely, 2015. május 5.

 

 

Juhász Ervin   sk.

jegyző

 

 

 

 

 

 

ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAROK

Az Alisca Terra Kft. évek óta működtet lakossági hulladékudvarokat, melyek a hét öt napján állnak rendelkezésére minden szekszárdi és környékbeli lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van a társaságunkal.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 39. § (2) alapján a természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk! 

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ezek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel maguknak a kirakodást.

A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek külön gyűjtőkonténerbe helyezendők. Ugyanilyen konténerekben helyezhetők el, a sörös és konzerves dobozok, illetve az üvegek. 

Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben és lehetőség szerint az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni.

A fentieken kívül lehetőség van a háztartások lomtalanításakor fellelt bútor, ruhanemű, , papír és kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is egyéni szerződésenként, regisztrálva gyűjtjük és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk. Környezettudatos lakossági ügyfeleink az építési törmeléket az illegális lerakók helyett, szintén meghatározott mértékben udvarunkban szintén elhelyezhetik.

Az Alisca Terra Kft. Hulladékudvarait örvendetesen növekvő számban egyre több partnerünk veszi igénybe, akik ezzel nemcsak saját otthonuk, hanem tágabb értelemben vett környezetük rendjét és tisztaságát is óvják. Ez lehet mindenki számára az a példa, hogy egyénileg is kézzel foghatóan tehetünk környezetünk, településeink tisztaságáért. 
Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot!

A hulladékgyűjtő udvarokban átadható hulladékok fajtái, mennyiségei:

Átvehető hulladékok

Hulladékfajta

Lakosság

Évente

veszélyes hulladékok

fáradt olajok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

max: 20 kg.

növényvédő szerek

max: 5 kg.

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

max: 10 kg.

elemek és akkumulátorok

max: 25 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett eletromos és elektronikus berendezések

max: 100 kg.

nem veszélyes hulladékok

papír hulladékok

korlátlan mennyiség

műanyag hulladékok

korlátlan mennyiség

fém hulladékok

korlátlan mennyiség

üveg hulladékok

korlátlan mennyiség

étolaj és zsír

korlátlan mennyiség

biológialag lebomló hulladékok (zöldhulladék-ág, gally, nyesedék)

korlátlan mennyiség

lom hulladék

korlátlan mennyiség

termékként tovább nem használható gumiabroncsok

1 garnitúra (4db)

beton, cserép, és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 kódszámútól

2 m3

 

Hulladékudvarok elérhetőségei: 

Hulladékudvar Szekszárd (Damjanich utca)
 
 
egész évben
 
hétfő
zárva
kedd
10:00-17:00
szerda
08:00-16:00
csütörtök
08:00-16:00
péntek
10:00-17:00
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva

 

Hulladékudvar Szedres (Széchenyi út)
 
 
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
12:00-16:30
12:00-18:00
szerda
08:00-15:00
08:00-18:00
csütörtök
zárva
zárva
péntek
zárva
zárva
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva

 

Hulladékudvar Bátaszék (Mohácsi út)
 
 
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
08:00-15:00
08:00-15:00
szerda
08:00-15:00
08:00-17:30
csütörtök
08:00-15:00
08:00-15:00
péntek
09:30-17:30
09:30-17:30
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva

 

Hulladékudvar Tolna (Bajcsy-Zsilinszky u.72/2)
 
 
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
08:00-17:00
08:00-18:00
szerda
09:30-15:30
09:30-17:30
csütörtök
08:00-17:00
08:00-18:00
péntek
09:30-17:30
09:30-17:30
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva

 

 

 

 

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

7084 Pincehely Kossuth L. u. 81.

 

T á j é k o z t a t ó

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

Tájékoztatom, hogy Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására reagálva – új rendeletet alkotott a helyi adókról 2015. április 1-i hatállyal, egyidejűleg a korábbi adórendeletét hatályon kívül helyezte.

Az új rendelet a korábbi adónemekhez ( magánszemélyek kommunális adója és helyi iparűzési adó )képest új adót nem vezetett be, s nem változtak az egyes adónemek mértékei sem. Változás viszont, hogy a korábbi rendeletben meghatározott mentességi és kedvezményi rendelkezések megszűntek, ami azt eredményezi, hogy a magánszemély tulajdonában lévő valamennyi, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény alapján teleknek vagy nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülő ingatlan a kommunális adó kötelezettsége alá esik ( a lakások, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlete eddig is kivétel nélkül adó köteles volt ).

A helyi adó törvény 52.§.-nak 16. pontja értelmében telek:
az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve
a)a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

 

Ugyanezen §. 17. pontja értelmében termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvánatrott földrészlet.

A fenti §. 5. pontja értelmében épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elmekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.

Fentiek alapján felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy mindazon tulajdonukban lévő lakóházról, lakásról, nem lakás céljára szolgáló épületről és telekről, valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti jogviszonyáról, melyről eddig nem tettek bevallást szíveskedjenek legkésőbb 2015. április 30.-ig adóbevallást benyújtani hivatalunkhoz a mellékelt bevallásnyomtatványon, vagy – amennyiben szükséges - annak a www.pincehely.hu honlapról letölthető további példányain.

Fenti határidőig a bevallás mulasztási bírság nélkül megtehető, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan már a korábbi szabályozás alapján is adóköteles lett volna-e?

 

Pincehely, 2015. március 24.

Juhász Ervin sk.

                                                                                                                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a bírósági ülnökök választásáról

 

 

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az  ez évi ülnökválasztást  várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső   időtartamra tűzi ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően -  az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A megyei (fővárosi) közgyűlésre és a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeire, mint választó szervekre kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk az önkormányzatok munkáját segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatáshoz. Erre figyelemmel készítettük el a Tájékoztatót, aktualizálva a jogszabály-módosításokból eredő rendelkezéseket, remélve, hogy az abban foglaltak munkájukat megkönnyítik.

A választások előkészítéséhez és lebonyolításához az érintett önkormányzati szerveknek sok sikert kívánunk.   

 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk
(2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

 

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk  az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

I.

 

Az ülnökök jelölése

 

 

1. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek    - kivéve a pártokat  -  jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények  tantestületei jelölik.  A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

2. Annak érdekében, hogy a jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezzenek, javasoljuk, hogy az érintett települési önkormányzat polgármestere

 

a)      a helyben szokásos módon (hirdetmény, helyi fórumok, stb. útján) tájékoztassa a lakosságot a jelölés lehetőségéről,

 

b)      a településen működő civil szervezeteket  pedig közvetlenül, lehetőleg írásban hívja fel a jelölésre.

 

A minél szélesebb körű ismertetés érdekében a jelölésről az adott időszakban megtartott lakossági vagy egyéb önkormányzati fórumokon is célszerű szólni, illetve az önkormányzatok honlapján is megjelentetni a tájékoztatást.

 

 1. A jelölésről szóló hirdetmény, értesítés tartalmazza, hogy

 

a)      melyik bíróságra (járásbíróság, törvényszék, közigazgatási és munkaügyi bíróságra) lehet jelölni;

 

b)      ki állíthat jelöltet (Bjt.  213. §), és kit lehet jelölni a Bjt. 212. § (1) bek.

 

c)       a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján  az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető;

 

d)      a jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell  a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorol adatokat.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

 

e)      a jelölést meddig és hova lehet bejelenteni.

 

c) pontban említett tájékoztatás e tájékoztató 1. számú melléklete.

 

A d) ponthoz: a bírósági ülnökké jelölés mintáját a tájékoztató 2. számú, a

jelölést elfogadó nyilatkozat mintáját a tájékoztató 3. számú melléklete tartalmazza.

 

Az e) ponthoz: a jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is (név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet, oktatási intézmény neve, címe), valamint a jelölő (szervezetnél a képviselője) aláírását.

 

 1. A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés is jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre javaslatot bármelyik képviselő tehet.

 

 

 1. A polgármester a jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat megküldi a bíróság székhelye szerinti települési önkormányzat polgármesterének, illetőleg a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek, attól függően, hogy melyik bírósághoz történt a jelölés. Hasonlóképpen járjanak el, ha a megyei vagy fővárosi közgyűlés esetleg helyi bíróságra jelölt ülnököt. A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében  egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

 

 1. A települési (területi) nemzetiségi önkormányzat elnöke a jelöléseket és az elfogadó nyilatkozatot a bíróság székhelye szerint illetékes települési (területi)  nemzetiségi önkormányzat elnökének küldi meg, aki azokat a választó képviselő-testület elé terjeszti.

 

A megyei jogú város polgármesterének a város területéről kapott (akár a városi közgyűlés által tett) törvényszéki ülnöki jelölést nem szükséges továbbítania a megyei közgyűlés elnökéhez, mert a megyei  városi közgyűlés is választ a törvényszékre, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságra ülnököt. Tekintettel azonban arra, hogy a Bjt. 215. § (1) bekezdése  a jelölésre egységesen ad lehetőséget a törvényszékhez történő választásra, nincs akadálya annak, hogy a megyei közgyűlés elnöke és a megyei város polgármestere a jelölések előterjesztéséről megállapodjon (ha valamelyik testületnek a megválaszthatónál több, a másiknál pedig kevesebb jelöltet lehetne javasolni).

 

 1. Ha a megválasztandó ülnökök számánál kevesebb jelölt van, a választásra kitűzött időtartamon belül újabb jelölésre és választásra van szükség.

 

 

II.

 

Az ülnök választása

 

 

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

 

 • a járásbíróság  ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
 • törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi)   illetve megyei  városi  képviselő-testület  és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei,
 • a Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg,
 • olyan Járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei

választják meg.

 

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg, erről a választó önkormányzatok polgármesterei, a főpolgármester és a megyei közgyűlések elnökei tájékoztatást kapnak. A választásra jogosult nemzetiségi önkormányzatok elnökei részére is küldünk tájékoztatást.

 

 

1.)    A választó testületi üléseket a köztársasági elnök várható  határozatában foglalt időszakra figyelemmel  2015. március 7. napja  és 2011. április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

 

 

2.)    Külön kell szavazni a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökökről.

 

 

3.)    A megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzatok elnöke haladéktalanul átadja a bíróság elnökének.

 

 

4.)    Az ülnökök megbízólevelét az ülnököt megválasztó önkormányzat polgármestere, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzat elnöke állítja ki. (A megbízólevél nyomtatványt a választó önkormányzatoknak az Országos Bírósági Hivatal közvetlenül meg fogja küldeni.)

 

Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke gondoskodik. (Erre  - a polgármesterrel, főpolgármesterrel, a közgyűlés elnökével és a kisebbségi önkormányzat elnökével való megállapodás alapján -  sor kerülhet a megbízólevél átadásával egyidejűleg is.)

 

A bírósági ülnökök megválasztása érdekében a területileg illetékes bíróságok elnökei és a választó képviselő-testületek polgármesterei, a közgyűlések elnökei, a területi  kisebbségi önkormányzatok elnökei, a főpolgármester egymással együttműködve járjanak el az egyes feladatok megoldása során. Ugyancsak szoros együttműködésre van szükség a bírósági székhelyek települési önkormányzatának a polgármesterei és a bíróság illetékességi területéhez tartozó többi település polgármesterei között, illetőleg a közgyűlés elnöke és a települési önkormányzatok polgármesterei és a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei között. Célszerű, ha a közös teendőkről, tudnivalókról egy-egy körzetben közös megbeszélést tartanak, amire a helyi bíróság elnökét is meghívhatják.

 

 Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni:   Országos Bírósági Hivatal Hőnich Gyuláné  dr. Gaál Éva bíró, osztályvezető    ( O6 (1) 3544113, e-mail: ulnok@obh.birosag.hu)

 

Budapest, 2015.  január 30.

 

 

 

         Pogácsás Tibor s.k.                                             dr. Handó Tünde s.k.

önkormányzati államtitkár                                                      elnök

                     BM                                                                                OBH                                                                   

 

 

1. számú melléklet

 

 

 

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

 

 

              Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.

 

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak  (Bjt. 212. § (3) bek.) Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói  - szakmai, érdekvédelmi -  szervezetben való részvétel.

 

Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekménye tekintetében mentelmi jog illeti meg. A mentesség terjedelmére és az ülnök mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó szabályokat a Bjt. 2. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza.

 

A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.

 

Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisztsége gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 221. §  rendelkezései szerint távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg.

A Bjt. 221.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

 

A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap  ( 396.000, ft)  egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

 

Az (5) bekezdés szerint az ülnök a hivatalos kiküldetésével járó költségeket a bírákra irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával számolhatja el.

 

Joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve, hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a működése megkezdésének időpontját.

 

Az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa.

 

Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok megőrzése az ülnök számára is kötelező. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is.

 

 

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény tartalmazza.

 

           

                                                                                          2. számú melléklet  

 

 

Bírósági ülnökké jelölés

 

 

A Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján…………………………..

………………………………………………………………………. (név)

………………………………………………………. . sz. alatti lakost

………………………………………………………………… bíróságra

….……………………………………………… ülnöknek  jelölöm.

 

Dátum  ………………………………………………….

 

 

 

                                                                                  …………………………………

                                                                                        jelölő aláírása x

                      

 

 

                                                                                  ……………………………..

 

 

 

                                                                                  ……………………………..

 

                                                                               

 

 

x Megjegyzés: A jelölő aláírásán kívül, ha:

1.)  választópolgár a jelölő, akkor olvasható név

és állandó lakcím, telefonszám feltüntetése;

 

2.)  szervezet a jelölő, a szervezet neve, címe és

      a jelölést aláíró képviselőjének megjelölése

     is szükséges.

                                                                

 

 

 

                      

 

 

 

 3. számú melléklet

 

 

N Y I L A T K O Z A T

bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

 

 

 

…………………………………………………………………………. (név, nők esetében leánykori név is).

……………………………………………………………………………………………………….. (helység, ir.szám)

…………………………………………………………………………………..(utca) ………….. szám alatti lakos

(törvényszéki, járásbírósági, közigazgatási és munkaügyi, fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságrax)  ülnökké való jelölésemet elfogadom.

 

 

A jelöléshez szükséges adatokat az alábbiakban közlöm:

 

Születési hely és idő:  ……………………………………………………

 

Anyja neve: ……..…………………………………………………………..

 

Iskolai végzettsége: ………………………………………………………

 

Foglalkozása: ………………………………………… Szakképzettsége: ………………………………………

 

Munkahelye neve és címe: ………………………………………………………………………………………...

 

Egy hónapra járó távolléti díjának összege ………………………………………………………………...

 

 Elérhetősége (telefon száma, e-mail): ………………………………………………………………………..

 

Kijelentem, hogy az ülnökké válás törvényben (Bjt. 212. § (1) bek.) meghatározott  szükséges feltételeivel rendelkezem. A büntetlen előéletemet igazoló hatósági bizonyítványt mellékelten csatolom.

 

 

xBeleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megválasztásomat az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános ülésen tárgyalja.

 

Dátum: ………………………………….

           

                                                                                  ……………………………………..

                                                                                             jelölt aláírása

 

x nem kívánt rész törlendő             

 

 

 

 

 

 

 

Értesítjük a Tisztelte Lakosságot - az ALISCA Terra Kft-től kapott tájékoztatás alapján, hogy a 2014. december 12-én pénteken meghiúsult zöldhulladék szállítást a szolgáltató változatlan feltételek mellett 2014. december 19.-én, pénteken pótolja.

 

KÖZLEMÉNYEK A 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKHOZ

 

 

 

KIVONAT A  NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 183/2019. SZÁMÚ HATÁROZATÁBÓL