Friss hírek

> Hírek

Pincehely

> Település története
> Önkormányzat
> Hivatal
> Hirdetmények
> Hasznos linkek
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> működő üzletek
> Fotópályázat
> Csehfalvai kúria
> Településképi arculati kézikönyv
> Álláshirdetések

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Fórum

Fotópályázat

Galéria

Sajtóközlemények

> Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat
> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ
> Országgyűlési választási
> ASP pályázat
> HVI vezetői határozat
> Adatvédelmi tájékoztató

Közbeszerzések

> Csehfalvai kúria
> Gondozási Központ

ÉKDU 1.

> Projekt információk
> Projekt célja
> Galéria
> Letöltések

Gépbeszerzés pályázat

> Projekt információk

Választás 2019

> Választási dokumentumok
> Meghívók

 

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

könyvelés, kontírozás, - számlák utalása, - költségvetés tervezetének összeállítása, - jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ), - közreműködés a gazdasági program összeállításában, - beruházás statisztika elkészítése, - feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása, - kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben, - adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak, - pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása, - pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés, - tárgyi eszközök nyilvántartása, - kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval - kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, - féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése, - önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés, - ÖNHIKI pályázatok elkészítése, - pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában, - pótelőirányzatok nyilvántartása, - bérnyilvántartás, - cafetéria nyilvántartása, - vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati költségvetési gazdálkodás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Magyar állampolgárság,

·        Cselekvőképesség,

·        Büntetlen előélet,

·        Középfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,

·        Legalább 3 év költségvetési gazdálkodásban szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

·        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,

·        ECDL

·        Pincehely településen vagy 20 km-es körzetén belül található lakóhely

Előnyt jelentő kompetenciák:

         Jó szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin nyújt, a 74/406-947, 30-954-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1090/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

     Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

7084 Pincehely Kossuth L. u. 81.

 

 

H i r d e t m é n y

 

Felhívjuk az érintett kiskorúak szüleinek (törvényes képviselőinek) figyelmét, hogy a 2017/18-as oktatási-nevelési évre vonatkozóan a gyermekek (óvodás, iskolás) részére étkezést igényelni a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb 2017. augusztus 25.-én 12 óráig eljuttatott – hiánytalanul kitöltött, és a szükséges mellékletekkel felszerelt – étkezési igénybejelentő nyomtatványon lehet kérni. Az igénybejelentő nyomtatvány 2017. július 15-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal pénztárosától, a napközis konyha élelmezésvezetőjétől, az óvodavezetőtől, és az Általános Iskola iskolatitkáról. Amennyiben valamely gyermekre nézve az oktatási, nevelési év megkezdését követően nyújtják be az étkezési igénylőlapot, úgy legkorábban a benyújtást követő hónap első napjától részesülhet étkezésben.

Az étkezési igénylőlapon kért díjkedvezmény alapjául szolgáló okiratot eredeti vagy hitelesített másolati példányban csatolni kell az igénylőlaphoz, ennek hiányában a díjkedvezményre illetve díjmentességre a gyermek nem lesz jogosult. Amennyiben valamely díjkedvezményt meghatározó okirat érvényessége határozott időre szól, s az érvényességi idő lejár, azt követően a kedvezményre (mentességre) a gyermek nem jogosult, mindaddig, míg az új, érvényes okiratot a szülő be nem nyújtja.

A gyermekétkezés étkezési térítési díját a tárgyhót követő hónap 11., vagy 12. napján kell megfizetni készpénzben a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pénztárosánál az általa kiállított, s egy példányban a díjfizetésre kötelezettnek átadott számla ellenében. Amennyiben a fenti díjfizetési napok szabad- vagy munkaszüneti napra esnek, a díjfizetés napja az azt követő első munkanap. Ha valamely díjfizetésre kötelezett személyesen nem tud eljárni, a térítési díj fizetésére bármely cselekvőképes nagykorú személyt meghatalmazhat.

Az a gyermek, akinek szülője a térítési díjat annak esedékességéig nem fizeti meg, a díjfizetési napot követő hét első napjától nem részesülhet étkezésben, mindaddig, míg a szülő a díjhátralékot nem rendezi.

 

Pincehely, 2017. június 28.,

 

 

Juhász Ervin sk.

                                                                                                                                        jegyző

 

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

könyvelés, kontírozás, - számlák utalása, - költségvetés tervezetének összeállítása, - jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ), - közreműködés a gazdasági program összeállításában, - beruházás statisztika elkészítése, - feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása, - kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben, - adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak, - pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása, - pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés, - tárgyi eszközök nyilvántartása, - kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval - kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, - féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése, - önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés, - ÖNHIKI pályázatok elkészítése, - pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában, - pótelőirányzatok nyilvántartása, - bérnyilvántartás, - cafetéria nyilvántartása, - vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati költségvetési gazdálkodás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli képesítés és mérlegképes könyvelő államháztartási szak,

§         Önkormányzati költségvetési-gazdálkodási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,

§         Önkormányzati költségvetési-gazdálkodási területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Pincehely településen vagy 20 km-es körzetén belül található lakóhely

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin nyújt, a 74/406-947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1603/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

§         Elektronikus úton Juhász Ervin részére a jegyzo.pincehely@vipmail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Személyzeti és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.09.01-től legfeljebb 2018.08.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 11. pont Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör 1. sz. melléklet 23. pont Humánpolitikai feladatkör 1. sz. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Előkészíti a kereskedelmi és vendéglátó üzletek működési engedélyének kiadását, - nyilvántartást vezet a működési üzletekről, nyilvántartása alapján adatszolgáltat a KSH-nak, - ellenőrzi a kereskedelmi jogszabályi előírások megtartását a helyi vásáron és piacon, - nyilvántartásba veszi a magán szálláshelyeket és a kereskedelmi tevékenységet folytatókat, - engedélyezi a helyi vásárokat és piacokat, - lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, kiadja és nyilvántartásba veszi a telepengedélyeket - a polgármesteri hivatal iratkezelési szabályzata és irattári terve alapján végzi a hivatalhoz beérkező és a kimenő iratok számítógépes tanúsított ügyiratkezelő szoftverrel történő iktatását, - a beiktatott iratokat előadói munkanaplóba történő bejegyzésüket követően haladéktalanul átadja az illetékes ügyintézőnek és a másolatra jogosult ügyintézőnek, tisztségviselőnek, - gondoskodik az elintézett és leadott iratok irattározásáról, - gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási hatósági statisztika elkészítéséről és a Kormányhivatal részére történő továbbításáról, - kinyomtatja az iktatókönyvet és a tárgymutatót, - gondoskodik az irattár évenkénti és ügykör szerinti rendezéséről, - felügyeletet gyakorol más ügyintézőnek az irattárban gyakorolt tevékenységéről, - Évente gondoskodik a irattári selejtezés elvégzéséről, - legalább ötévente kezdeményezi az illetékes levéltár részére a megőrzendő iratok átadását; - Vezeti az önkormányzati alkalmazottak személyzeti nyilvántartását a KIRA program segítségével, - a munkáltató döntése alapján elkészíti a köztisztviselők és közalkalmazottak kinevezését, és a MT hatálya alá tartozók munkaszerződéseit, - a vonatkozó jogszabály és a munkáltató döntése alapján elkészíti a köztisztviselő, közalkalmazott besorolását, átsorolását, - kezeli az alkalmazottak személyi anyagait, nyilvántartást vezet a személyi anyagba betekintőkről - a kinevezések, munkaszerződések, besorolások és átsorolások egy példányát eljuttatja az illetményszámfejtést végző szervhez, - elkészíti a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratokat, - a dolgozó kérésére igazolást ad ki a munkaviszonyának fennállásáról és illetményéről, - előkészíti a megfelelő korhatárt elérő dolgozó nyugdíjba vonulásához szükséges iratokat, - nyilvántartja a dolgozók jubileumi jutalomra való jogosultságának időpontjait, - a naptári év elején nyilatkoztatja a családos dolgozókat, hogy ki veszi igénybe a gyermeknevelésre járó pótszabadságot, - továbbítja a folyósítást végző szervezethez a dolgozók családi pótlék és más tb. ellátásra való jogosultságot megalapozó dokumentumot, - nyilvántartja a közalkalmazottak, és az MT hatálya alá tartozók szabadságait, - gondoskodik a központi illetmény-számfejtési körbe nem tartozó juttatások helyben történő számfejtéséről, s intézkedik házipénztárból történő kifizetésük érdekében, - vezeti a helyi közszolgálati nyilvántartást, - nyilvántartja és jelenti a cafetéria igényléseket, - közreműködik a polgármester és a képviselők tevékenységével összefüggő ad¬minisztratív feladatok ellátásában, - a JELENT program használatával nyilvántartást vezet az önkormányzattal kapcsolatban állók munkajogi vagy szociális biztosítási jogviszonyairól, s erről adatszolgáltatást teljesít, - a polgármester irányításával közreműködik a közmunkaprogramok összeállításában, adminisztrálásában, - teljesíti a közmunkával kapcsolatos jelentési kötelezettségeket - közreműködik az önkormányzat és a költségvetési szervek pályázatainak elkészítésében, menedzselésében - figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati kiírásokat, s azokról tájékoztatja a polgármestert, - a HVI tagjaként közreműködik a választási, népszavazási feladatok lebonyolításában, - végrehajtja a jegyző és a polgármester által adott egyedi utasításokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai feladatok, ügyiratkezelés, pályázatok készítése, kezelése; közmunkaprogramok szervezésében közreműködés,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés; szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség. Munkavédelmi feladatkörök esetében a természettudományi-, agrár-, műszaki-, orvos- és egészségtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség mellett legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, egyebekben felsőfokú munkavédelmi szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés, VAGYAz I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés VAGY Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés. ,

§         ECDL

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Önkormányzati szervnél személyzeti vagy pályázatírói munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin jegyző nyújt, a 74/406-947, vagy 30-954-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 814-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Személyzeti és pályázati referens.

§         Elektronikus úton Juhász Ervin részére a jegyzo.pincehely@vipmail.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozott időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű közszolgálati jogviszony a tartósan távol lévő köztisztviselő helyettesítése céljából, annak fizetés nélküli szabadsága idejére létesül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

 

Pincehely, 2015. július 28.

Juhász Ervin sk.

jegyző

 

 

 

 

Pályázati felhívás köztisztviselői álláshely betöltésére

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a megüresedett gazdálkodási előadói munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.

 

Az álláshely betöltésének feltétele:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          legalább középfokú iskolai végzettség, továbbá a 29/2012.(III.7.) korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. ( pénzügyi és számviteli feladatkör ) pontjában meghatározott szakképesítések valamelyike, továbbá államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

-          bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. / továbbiakban: Kttv. / 131.-133.§. alapján történik.

 

Az álláshely betöltésével és a pályázattal kapcsolatos további információk:

-          a pályázatokat zárt borítékban „pályázat gazdálkodási előadói munkakörre” megjelöléssel személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani, úgy hogy az legkésőbb 2015. július 14-én 16 óráig megérkezzen.

-          A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettségeket és a szakképzettségeket igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

-          A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatokat az elbírálás során figyelmen kívül hagyjuk.

-          A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

-          A pályázatok elbírálásának határideje 2015.július 15. 16 óra. Az álláshely az elbírálását követően azonnal betölthető.

-          A hivatal illetve az önkormányzat az álláshely betöltéséhez szolgálati lakást nem biztosít.

-          A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
- aki önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlattal rendelkezik,
- aki, Pénzügyi- és Számviteli Főiskolai végzettséggel rendelkezik,
- aki az EPER pénzügyi program felhasználói szintű ismeretével rendelkezik.

 

A munkakör kapcsán ellátandó fontosabb feladatok:

-          könyvelés, kontírozás,

-          számlák utalása,

-          költségvetés tervezetének összeállítása,

-          jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ),

-          közreműködés a gazdasági program összeállításában,

-          beruházás statisztika elkészítése,

-          feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása,

-          kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben,

-          adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak,

-          pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása,

-          pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés,

-          tárgyi eszközök nyilvántartása,

-          kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval

-          kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel,

-          féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése,

-          önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés,

-          ÖNHIKI pályázatok elkészítése,

-          pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában,

-          pótelőirányzatok nyilvántartása,

-          bérnyilvántartás,

-          cafetéria nyilvántartása,

-          vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

 

 

A beérkezett pályázatokat az elbírálást követően csak a pályázó ez irányú külön kérésére küldjük vissza.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – beérkezett pályázatok esetén is - eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről ( vagy eredménytelenségéről )az elbírálási határidőt követő tíz munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

Az álláshely betöltésével kapcsolatban további információ kérhető Juhász Ervin jegyzőtől a 74/406-947 –es telefonon, vagy a jegyzo.pincehely@vipmail.hu e-mail címen.

 

 

Pincehely, 2015. június 22.

 

 

Juhász Ervin   sk.

jegyző

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás köztisztviselői álláshely betöltésére

 

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a megüresedett gazdálkodási előadói munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.

 

Az álláshely betöltésének feltétele:

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          legalább középfokú iskolai végzettség, továbbá a 29/2012.(III.7.) korm. rendelet 1. számú mellékletének II/2. ( gazdálkodással kapcsolatos feladatok ) pontjában meghatározott szakképesítések valamelyike,

-          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,

-          bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. / továbbiakban: Kttv. / 131.-133.§. alapján történik.

 

Az álláshely betöltésével és a pályázattal kapcsolatos további információk:

-          a pályázatokat zárt borítékban „pályázat gazdálkodási előadói munkakörre” megjelöléssel személyesen vagy postai úton Pincehely nagyközség jegyzőjéhez / 7084 Pincehely Kossuth L. u. 81./ kell benyújtani, úgy hogy az legkésőbb április 30-án 16 óráig megérkezzen.

-          A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettségeket és a szakképzettségeket igazoló okiratok másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

-          A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatokat az elbírálás során figyelmen kívül hagyjuk.

-          A nyertes pályázót az önkormányzat jegyzője a polgármester egyetértésével határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével nevezi ki.

-          A pályázatok elbírálásának határideje 2015. május 8. 12 óra. Az álláshely az elbírását követően azonnal betölthető.

-          A hivatal illetve az önkormányzat az álláshely betöltéséhez szolgálati lakást nem biztosít.

-          A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:
- aki államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik,
- aki önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlattal rendelkezik,
- aki, Pénzügyi- és Számviteli Főiskolai végzettséggel rendelkezik.

 

A munkakör kapcsán ellátandó fontosabb feladatok:

-          könyvelés, kontírozás,

-          számlák utalása,

-          költségvetés tervezetének összeállítása,

-          jelentések elkészítése, továbbítása a MÁK-nak ( költségvetési-, pénzforgalmi-, mérleg-, stb. ),

-          közreműködés a gazdasági program összeállításában,

-          beruházás statisztika elkészítése,

-          feladatmutatók lejelentése, normatív állami támogatások igénylése, lemondása,

-          kötött felhasználású támogatások igénylése az ebr rendszerben,

-          adatszolgáltatás a MÁK-nak, az ÁSZ-nak, a Kormányhivatalnak, és a képviselő-testület tagjainak,

-          pénzügyi tárgyú szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása,

-          pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés,

-          tárgyi eszközök nyilvántartása,

-          kapcsolattartás a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval

-          kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel,

-          féléves, háromnegyed éves és éve s költségvetési beszámolók elkészítése,

-          önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésében közreműködés,

-          ÖNHIKI pályázatok elkészítése,

-          pénzügyi ellenjegyzői hatáskör gyakorlása a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában,

-          pótelőirányzatok nyilvántartása,

-          bérnyilvántartás,

-          cafetéria nyilvántartása,

-          vagyon és felelősségbiztosítás kezelése,

 

 

A beérkezett pályázatokat az elbírálást követően csak a pályázó ez irányú külön kérésére küldjük vissza.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – beérkezett pályázatok esetén is - eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről ( vagy eredménytelenségéről )az elbírálási határidőt követő tíz munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

Az álláshely betöltésével kapcsolatban további információ kérhető Juhász Ervin jegyzőtől a 74/406-947 –es telefonon, vagy a jegyzo.pincehely@vipmail.hu e-mail címen.

 

 

Pincehely, 2015. március 11.

 

 

Juhász Ervin   sk.

jegyző

 

 

 

 

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata és Hivatalunk minden dolgozója nevében Nagyon Boldog Karácsonyt Kívánunk Pincehely Minden Lakosának!

 

 

 

 

Önkormányzatunk és Hivatalunk nevében Pincehely Minden Lakosának Nagyon Boldog Új Évet Kívánunk!